Regulations AO

Regulations of kursów organizowanych przez firmę AO EAST EUROPE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. oraz regulamin płatności

Poniższy Regulamin określa zasady funkcjonowania i korzystania przez Użytkowników ze strony internetowej www.aoeasteurope.pl oraz z usług dostępnych za jej pośrednictwem, polegających na możliwości zapoznania się z ofertą firmy Ao East Europe, a także zasady rejestracji Użytkowników, dokonywania zapisów na kursy i zasady dokonywania płatności.

 1. Informacje organizacyjne
 1. Organizatorem kursów jest firma AO EAST EUROPE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą przy ul. Czarodzieja 16/4, 03-116 w Warszawie. Numer NIP 524-25-46-490
 1. Kursy odbywają się na terenie Europy. Zależnie od możliwości Organizator dobiera najdogodniejszą lokalizację, która każdorazowo wymieniana jest na stronie internetowej www.aoeasteurope.pl

 

 1. Sposoby zapisywania się na kurs oraz przepisy ogólne dot. dokonywania i rozliczania opłat
 1. Warunkiem skorzystania z możliwości zapisania się na kurs za pośrednictwem Portalu jest zaakceptowanie niniejszego Regulaminu.
 2. Zapisanie się na kurs jest możliwe w następujący sposób:
 1. a) poprzez zgłoszenie e-mailem oraz dokonanie opłaty w formie elektronicznej lub w formie przelewu bankowego.
 2. b) poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego umieszczonego na stronie internetowej www.aoeasteurope.pl oraz dokonanie opłaty w formie elektronicznej lub w formie przelewu bankowego.
 1. O zakwalifikowaniu się na kurs decyduje kolejność dokonywania opłat.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do całkowitego anulowania zgłoszenia uczestnika, który nie dokonał wpłaty.
 3. W przypadku gdy liczba osób zainteresowanych kursem przekroczy liczbę dostępnych miejsc, Organizator tworzy listę rezerwową (wg kolejności zgłoszeń uczestników). Organizator informuje kolejno osoby z listy rezerwowej o ewentualnym zwolnieniu się miejsc na danym kursie.
 4. W przypadku osób zapisanych na listę rezerwową o zakwalifikowaniu na kurs w pierwszej kolejności decyduje kolejność zgłoszeń, a następnie kolejność dokonywania opłat.
 5. Cena kursu zależy od terminu dokonania opłaty przez uczestnika. Zasady dokonywania i wysokość opłat są szczegółowo określone indywidualnie dla każdego kursu na stronie internetowej www.aoeasteurope.pl
 6. Zwrot pełnej wpłaconej kwoty możliwy jest na 30 dni przed rozpoczęciem danego kursu. Na 14 dni przed zwracamy 30% kwoty. Na mniej niż 14 dni przed kursem Organizator zastrzega prawo do potrącenia całości wpłaconej kwoty i braku zwrotów. Zapis i wniesienie opłaty za kurs oznacza akceptacje powyższych zapisów.
 7. Faktury za kurs: wystawiane przez AO EAST EUROPE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. to faktury zaliczkowe obejmujące pełną kwotę brutto, która po wykonaniu usługi nie będą rozliczane fakturą ostateczną. Podstawa prawna: §14, ust. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r.
 8. Firma AO EAST EUROPE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. zastrzega sobie prawo do odwołania kursu w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych sytuacji, lub w przypadku nie zebrania się wystarczającej liczby uczestników. Jednocześnie zobowiązuje się do każdorazowego informowania osób zapisanych oraz do zwrotu wpłaconych środków osobom, które dokonały opłaty.
 9. Od osób zapisujących się na kurs w ramach „promocji dla specjalizantów” i „kursów dla specjalizantów”, wymagane jest każdorazowe przedstawienie potwierdzenia odbywania specjalizacji z ortodoncji.
 10. Zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.) „Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów”.

 

II a. Zasady płatności przelewem bankowym

 1. W przypadku wyboru sposobu opłaty za kurs przelewem bankowym wszystkie płatności za kursy prosimy przesyłać na poniższy numer konta:

 

Deutsche Bank Polska 65 1910 1048 2116 2606 4015 0001

 

AO EAST EUROPE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.

 

 

II b. Zasady płatności elektronicznych

 1. Przepisy niniejszego działu mają zastosowanie do wnoszenia opłaty drogą elektroniczną. Opłata elektroniczna jest dokonywana za pomocą Operatora Płatności, którym jest operator serwisu PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu.
 1. Skuteczna rezerwacja kursu następuje w momencie uiszczenia opłaty za pomocą mechanizmu płatności elektronicznej. Za moment zapłaty przyjmuje się potwierdzony przez Operatora Płatności przelew środków z rachunku bankowego, karty płatniczej wnoszącego opłatę lub innego źródła.
 1. Wysokość opłaty za kurs jest podawana każdorazowo na stronie internetowej www.aoeasteurope.pl
 2. Po wyrażeniu woli wniesienia opłaty za kurs, Użytkownik jest informowany o wysokości opłaty oraz ewentualnym fakcie doliczenia do opłaty, opłaty manipulacyjnej na rzecz Operatora Płatności.
 3. Po potwierdzeniu woli dokonania opłaty w podanej wysokości następuje przekierowanie na stronę Operatora Płatności. Na stronie tej podana jest wartość łączna opłaty za kurs oraz opłaty manipulacyjnej na jaką zostanie wykonany transfer środków.
 4. Płatności mogą być dokonywane sposobem określonym na stronie Operatora Płatności.
 1. Po wyborze usługi umożliwiającej wniesienie opłaty i dokonaniu transferu środków następuje automatyczny powrót na stronę Operatora Płatności a następnie, również automatyczny powrót na portal. W przypadku gdyby taki powrót nie nastąpił należy wybrać link „powrót”. Pomyślne zakończenie operacji opłacania kursu jest potwierdzane stosownym komunikatem
 2. Wybór opcji przelewu elektronicznego wymaga podania danych osobowych Operatorowi Płatności. Operator Płatności będzie:
 1. a) Przetwarzał dane osobowe wyłącznie na potrzeby usług określonych w niniejszym regulaminie.,
 2. b) Przetwarzał i chronił dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
 3. c) Nie będzie udostępniał danych osobowych nieuprawnionym podmiotom i nie przetwarzał ich w celach marketingowych, chyba że użytkownik wyrazi na to zgodę.

 

III. Przebieg kursu

 1. Organizator zapewnia uczestnikom materiały do notowania. Jeżeli wykładowca przygotowuje materiały naukowe, Organizator dostarcza je uczestnikom. Materiały kursowe przygotowane przez wykładowcę przeznaczone są wyłącznie do prywatnego użytku uczestników. Zabrania się kopiowania i udostępniania materiałów osobom, które nie były uczestnikami kursu.
 1. Podczas kursu całodniowego organizator przewiduje dwie przerwy na kawę (ciepłe i zimne napoje, drobne przekąski) oraz lunch w postaci bufetu szwedzkiego lub serwowany w restauracji hotelowej.
 1. Treść wykładu jest zgodna z przedstawionymi wcześniej planem i tematyką kursu. Jednocześnie AO EAST EUROPE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. zastrzega sobie prawo do wprowadzania drobnych modyfikacji (bez konieczności wcześniejszego powiadamiania uczestników) na prośbę wykładowcy.
 1. W trakcie kursów organizowanych przez AO EAST EUROPE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. wszystkich uczestników obowiązuje całkowity zakaz robienia zdjęć, nagrywania dźwięku i wizji, chyba że wykładowca wyrazi na to zgodę i poinformuje o tym oficjalnie wszystkich uczestników. Nieprzestrzeganie tego punktu regulaminu może skutkować wyproszeniem z kursu uczestnika, bez zwrotu kosztów.

 

 1. Warunki zaliczenia kursu
 1. Za udział w kursach organizowanych AO EAST EUROPE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. lekarze otrzymują punkty edukacyjne przyznawane przez Okręgową Izbę Lekarską*. Ich liczba jest uzależniona od liczby godzin szkoleniowych.
 1. Warunkiem otrzymania zaświadczenia zawierającego informacje o przyznaniu punktów edukacyjnych jest obecność na kursie oraz podpisanie się na liście obecności.
 1. Każdy z uczestników, który był obecny na kursie, dokonał płatności i podpisał się na liście obecności, otrzymuje zaświadczenie o przyznanych punktach edukacyjnych oraz certyfikaty ukończenia kursu.

 

 1. Poufność
 1. Dane osobowe Uczestników kursów podlegają ochronie przewidzianej w przepisach ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 133 poz. 883 z późn. zm.). Organizator zapewnia, że stosowane przez niego zabezpieczenia danych osobowych spełniają wymogi przewidziane w w/w ustawie oraz przepisach wykonawczych do niej.
 1. Zgłaszając zamiar uczestnictwa w kursie Uczestnik udziela Organizatorowi zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach związanych z realizacją kursu, w tym, o ile jest to konieczne dla prawidłowej realizacji obowiązków Organizatora, na przekazanie jego danych podmiotom trzecim (np. przekazania danych Izbie Lekarskiej celem naliczenia punktów szkoleniowych).
 1. Uczestnik może udzielić dodatkowej zgody na przetwarzanie przez Organizatora jego danych osobowych w celach marketingowych. Udzielenie zgody ma charakter dobrowolny i nie jest warunkiem udziału w kursie.
 1. Uczestnik w każdym czasie ma prawo do wglądu, poprawienia, bądź uzupełniania swoich danych osobowych.
 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dz. Urz. EU L Nr 119, str. 1) zwanego dalej Rozporządzeniem, informuję iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest AO EAST EUROPE Ul. Czarodzieja 16/4, 03-116 w Warszawie. Administrator Danych Osobowych pozostaje do Państwa dyspozycji pod adresem mailowym: bmilosz@americanortho.com Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji prowadzenia działalności edukacyjnej, na podstawie Art. 6 punkt 1b Rozporządzenia.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 6 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym uczestniczyła Pani/Pan w szkoleniu organizowanym przez AO East Europe.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, wyrażenia sprzeciwu przeciw przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych oraz prawo do przenoszenia danych.

Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia.

Pani/Pana nie będą przekazywane do Państwa trzeciego. Pani/Pana dane będą udostępniane na podstawie umów powierzenia danych podmiotom współpracującym z AO East Europe, realizującym usługi związane wyłącznie z prowadzeniem bazy klientów AO East Europe oraz dostawcom usług księgowych i płatniczych.

Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w systemach informatycznych obsługi klienta AO East Europe.

AO East Europe nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

 1. Reklamacje
  1. Reklamacje dot. wykonanej opłaty elektronicznej należy kierować do organizatora kursu na adres wskazany na stronie internetowej www.aoeasteurope.pl
  2. Reklamacje dot. wykonywanej przez AO East Europe usługi należy kierować do organizatora kursu na adres wskazany na stronie internetowej www.aoeasteurope.pl
  1. Reklamacja powinna zawierać, co najmniej:
 1. Imię, nazwisko użytkownika portalu na koncie, którego płatność była realizowana,
 2. Adres pocztowy i numer telefonu dla kontaktu,
 3. Datę i orientacyjny czas dokonania operacji (dot. § VI pkt. 1),
 4. Kwotę transakcji (dot. § VI pkt. 1),
 5. Opis nieprawidłowości, które nastąpiły,

Reklamacje rozpatrywane będą w terminach określonych we

właściwych przepisach.

 

VII. Postanowienia ogólne

 1. Z Informacjami niezawartymi w niniejszym regulaminie można zapoznać się na stronie internetowej www.aoeasteurope.pl
  W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zachęcamy do zasięgania informacji bezpośrednio u pracowników firmy AO EAST EUROPE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.
 1. Firma AO EAST EUROPE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.
Copyright 2018 AO East Europe. All rights reserved