LUBLANA | 3-4 grudnia 2021

POWER 2 Reason 2021

POWER 2 Reason 2020

Do kursu zostało:

Data:
3-4 Grudnia 2021

Cena:
350 EUR

Miasto:
Lublana

TEMATYKA KURSU

3 Grudnia 2021
ROLA ORTODONCJI W ODTWORZENIU ZNISZCZONEGO UZĘBIENIA.
Wykładowca: Prof. Birte Melsen

Zniszczenie uzębienia następuje w wyniku utraty zębów i zaniku przyzębia. Oba te czynniki prowadzą do spontanicznej migracji zębów, co powoduje nasilenie istniejących i powstawanie nowych wad zgryzu.  Rola odgrywana przez ortodontów w uzyskaniu trwałej odbudowy, została wzmocniona przez najnowsze osiągnięcia w dziedzinie aparatów i narzędzi diagnostycznych, a jeszcze bardziej przez lepsze zrozumienie reakcji tkanek na leczenie ortodontyczne i periodontologiczne. Leczenie ortodontyczne może przynieść korzyści pacjentom o zniszczonym uzębieniu na kilka sposobów: Poprzez rozmieszczenie dostępnych zębów w optymalnej pozycji do ostatecznej rekonstrukcji; poprzez regenerację wyrostka zębodołowego w okolicy bezzębnej, dzięki czemu nadaje się on do wszczepienia implantu oraz poprzez poprawę stanu przyzębia zarówno ilościowo, jak i jakościowo; ilościowo poprzez zastosowanie mechaniki intruzyjnej oraz jakościowo poprzez wytworzenie okluzji, która jest zgodna z prawidłową funkcją. Mini-implanty mogą być stosowane, gdy konwencjonalne zakotwienie jest niemożliwe, ale mogą również służyć do utrzymywania kości, jako części odbudów tymczasowych, oraz jako uchwyty do przemieszczania fragmentów kostnych. Omówiona zostanie biomechanika niezbędna do optymalnego wykorzystania TADów. W prezentacji przedstawione zostaną przykłady wyżej wymienionych zasad, ze szczególnym uwzględnieniem biomechaniki.

3 Grudnia 2021
STRATEGIE LECZENIA KLASY DRUGIEJ BEZ WSPÓŁPRACY Z PACJENTEM I Z ZASTOSOWANIEM ZAKOTWIENIA SZKIELETOWEGO
Wykładowca: Dr Cesare Luzi

Od dziesięcioleci wady zgryzu klasy drugiej leczy się najczęściej przy pomocy wyciagów zewnątrzustnych i aparatów czynnościowych. Jednak podejście do tego zagadnienia całkowicie zmieniło się wraz z pojawieniem się mechaniki łuku prostego i rozwiązań nie wymagających współpracy z pacjentem.

Możliwość wyeliminowania zmiennej, którą jest poziom współpracy z pacjentem, zarówno w przypadku dystalizacji zębów trzonowych szczęki, jak i wysunięcia doprzedniego żuchwy, pozwoliła  uzyskać bardziej przewidywalne i pewne wyniki, skracając czas trwania leczenia. Dzięki niedawno wprowadzonym na rynek TAD-om udało się ulepszyć ponadto protokoły leczenia z związku z możliwością bezwzględnej kontroli zakotwienia.  Łączenie zakotwienia szkieletowego z korektorami klasy drugiej, nie wymagającymi współpracy z pacjentem, otworzyło drzwi do nowych strategii, podnosząc wskaźniki powodzenia leczenia.

Celem tej prezentacji jest przedstawienie tematu optymalnego czasu diagnozy i leczenia w wadach klasy  drugiej,  a także zapoznanie słuchaczy z protokołami nie wymagającymi współpracy w powiązaniu z aspektem kontroli zakotwienia. W prezentowanych przypadkach zostanie przybliżonych kilka strategii leczenia z zastosowaniem różnych aparatów (Pendulum, Distal-Jet, Powerscope, Herbst, itp.) oraz ich potencjalne powiązanie z miniśrubami ortodontycznymi w celu optymalizacji wyników. Szczegółowo zostanie opisany indywidualny plan leczenia wybranych przypadków asymetrycznych.

4 Grudnia 2021
ASYMETRIA TWARZY
Wykładowca: Prof. Maja Ovsenik

Profilaktyczne i wczesne leczenie ortodontyczne to tematy pozostające przedmiotem dyskusji i kontrowersji, szczególnie jeśli chodzi o efektywność kosztową w kontekście korzyści czynnościowych i psychospołecznych. Uznaje się, że optymalny czas leczenia ortodontycznego przypada na okres późnego uzębienia mieszanego. Pojawiają się jednak opinie, że wczesne leczenie ortodontyczne może być korzystne  i pożądane, zwłaszcza wtedy, gdy prowadzone jest z myślą o poprawie rozwoju szkieletowego i zębowego, korygowaniu nawyków, funkcji i wady zgryzu na wczesnym etapie ich rozwoju. Mowa tu przede wszystkim o rozbieżnościach wymiaru poprzecznego, które mogą potencjalnie prowadzić do zaburzeń w stawie skroniowo-żuchwowym czy asymetrii twarzy.

Proces diagnostyczny asymetrii twarzy opiera się standardowo na analizie zdjęć twarzowych pacjenta, z wyznaczeniem płaszczyzny symetrii, a następnie pomiarami liniowymi i planarnymi pozwalającymi określić różnicę pomiędzy dwiema połówkami twarzy. U małych, rosnących dzieci bardzo trudno jest ocenić obecność asymetrii na podstawie zdjęć twarzowych, alternatywą jest konstruowanie odbicia lustrzanego każdej połowy twarzy. Główną wadą tej metody jest fakt, że fotografia twarzy odwzorowuje strukturę 3D w dwuwymiarze, trudno precyzyjnie zlokalizować punkty orientacyjne służące do wyznaczenia linii pośrodkowej twarzy i nakreślenia płaszczyzny symetrii, a więc i dokładność metody jest wysoce wątpliwa. Zdjęcie PA pociąga za sobą z kolei ryzyko napromieniowania, stąd nie jest metodą wskazaną u małych dzieci. W prezentacji przedstawiona zostanie trójwymiarowa metoda oceny asymetrii twarzy u pacjentów rosnących.

4 Grudnia 2021
EKSTRAKCJA W LECZENIU WAD KLASY DRUGIEJ
Wykładowca: Dr Morten Laursen

Temat ekstrakcji w leczeniu wad klasy drugiej jest często omawiany i wiąże się z pytaniami o powód usuwania zębów oraz o to, kiedy ekstrakcje są rzeczywiście konieczne. Wskazania do ekstrakcji mogą mieć charakter biologiczny i estetyczny, w związku z dążeniem do dobrej okluzji i harmonijnego ustawienia siekaczy  zarówno w twarzy, jak i w kości. Decyzja o usunięciu zębów podejmowana jest w oparciu o informację o biotypie dziąsła w dolnym łuku i stanie części zębodołowej żuchwy. Zamknięcie przestrzeni można przeprowadzić z zastosowaniem łuków ciągłych  lub  techniki segmentowej. Wybór metody zależy od wady wyjściowej i ma na celu zapobieganie efektom ubocznym spowodowanym przez aparat. Co więcej, kontrola zakotwienia jest wymagana od początku leczenia, a TADy (miniśruby) są pomocne, gdy konwencjonalne zakotwienie na zębach będzie prowadzić do niepożądanych przemieszczeń siekaczy dolnych, negatywnie wpływając na tkanki przyzębia.

Wykład skoncentruje się na następujących zagadnieniach:

– Kiedy usuwać zęby? Biologiczne i estetyczne aspekty ekstrakcji podczas leczenia wad klasy drugiej.

– Techniki zamykania przestrzeni. Przewidywalność w zamykaniu szpar.

– Kontrola zakotwienia na zębach i na TADach.

AGENDA

Wkrótce

WYKŁADOWCY

Birte Melsen

PROF. BIRTE MELSEN

Profesor Birte Melsen urodziła się 9 czerwca 1939 r. w Aabenraa w Danii.

W latach 1975-2012 pełniła funkcję profesora i kierownika Zakładu Ortodoncji w Szkole Stomatologii Uniwersytetu Aarhus  w Danii. 1 września 2012 r. przeszła na emeryturę, a obecnie jest związana z NYU New York, Perth, Australią Zachodnią i Hannoverem w Niemczech.  Od 1986 roku pracuje w ograniczonym zakresie w prywatnej praktyce w Lubece w Niemczech (tylko ortodoncja dorosłych).

Profesor Melsen jest autorką ponad 400 publikacji z dziedziny wzrostu i rozwoju w oparciu o badania na materiałach autopsyjnych, biologię kości i badania nad implantami klinicznymi. W ostatnich latach jej zainteresowania zawodowe skupiały się przede wszystkim na dziedzinach zakotwiczenia szkieletowego, wirtualnego obrazowania i leczenia ortodontycznego dorosłych.

W 2000 roku otrzymała tytuł kawalera orderu Dannebroga 1. stopnia.

Luzi

DR CESARE LUZI

Dyplomato European Board of Orthadantics, wykładowca akademicki na uniwersytetach Aarhus w Danii i Ferraro we Włoszech. Absolwent Uniwersytetu la Sopienzo w Rzymie. Specjalizację w ortodoncji uzyskał na Unlwersycecie Aarhus w Danii pod kierownictwem profesor Birte Melsen. Specjalizuje się w zagadnieniach zakotwienia i stosowania mini-implantów w ortodoncji. Jest laureatem wielu prestiżowych nagród. Publikuje i prowadzi wykłady na całym świecie. Autor dwóch książek o tematyce ortodontycznej.

Maja Ovsenik

DR MAJA OVSENIK

Dr Maja Ovsenik uzyskała dyplomy lekarza dentysty i specjalisty ortodonty na Wydziale Lekarskim/ Oddziale Stomatologii Uniwersytetu w Lublanie. Jako absolwentka studiów otrzymała w 1986 r. stypendium badawcze Ministerstwa Badań Naukowych i Technologii, aby prowadzić badania nad epidemiologią wad zwarcia i uzyskała tytuł MSc w 1993 r. Ukończyła studia podyplomowe z ortodoncji w 1998 r., a w 2003 r. obroniła doktorat. Należy do Słoweńskiego Towarzystwa Ortodontycznego, European Orthodontic Society (była Prezydentem European Orthodontic Society w roku 2010), American Association of Orthodontics, World Federation of Orthodontics oraz Angle Society of Europe. Jest kierownikiem Katedry i Zakładu Ortodoncji i Ortopedii Szczękowo-twarzowej Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu w Lublanie.

Laursen

DR MORTEN LAURSEN

Morten Godtfredsen Laursen uzyskał dyplom lekarza dentysty na Uniwersytecie w Aarhus w 2001 r. Następnie uzyskał dyplom specjalisty ortodonty w 2007 r. jako absolwent programu studiów podyplomowych na Uniwersytecie w Aarhus. 0d 2007 r. Dr Laursen pracuje w częściowym wymiarze w Zakładzie Ortodoncji Uniwersytetu w Aarhus, gdzie obecnie prowadzi zajęcia ze studentami studiów przed- i podyplomowych oraz organizuje International Short-Term Course in Orthodontics. Prowadzi prywatny gabinet zajmujący się wyłącznie leczeniem ortodontycznym w Aarhus oraz jest członkiem o statusie provisional member w Angle Society of Europe. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się na kompleksie zębowo-wyrostkowym oraz przemieszczaniu zębów. Jest byłym prezesem European Postgraduate Student Orthodontic Society (EPSOS).

INFORMACJE DODATKOWE

HOTEL:

Grand Hotel Union

Address: Miklošičeva cesta 1, 1000 Ljubljana, Słowenia
Phone: +386 1 308 12 70

Warunki uczestnictwa

Zgłoszenie udziału w kursie należy wysłać za pomocą strony internetowej i modułu REJESTRACJA ON-LINE lub na adres mailowy: kursy@americanortho.com
podając: datę i tytuł wybranego kursu

Wpłata za udział w kursie na konto AO East Europe Spółka z o.o. S.K.A nr. konta 65 1910 1048 2116 2606 4015 0001

Tytuł przelewu: imię i nazwisko uczestnika/data kursu/nazwisko wykładowcy/ NIP gabinetu

Koszt kursu obejmuje:

  • wykład
  • przerwy kawowe oraz lunch
  • materiały kursowe (notes, długopis)
  • tłumaczenie symultaniczne

Wpłaty należy dokonać, nie później niż 1 miesiąc przed rozpoczęciem kursu

UWAGA: gwarancją uczestnictwa w kursie jest dokonanie wpłaty

Copyright 2018 AO East Europe. All rights reserved